Regulamin

Regulamin serwisu internetowego BOGActwoRozwoju.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis internetowy działający pod głównym adresem BOGActwoRozwoju.pl zwany dalej Serwisem prowadzony jest przez Fundację Bogactwo Rozwoju, Chrześcijańską Fundację Rozwoju osobistego i Duchowego, z siedzibą w Krakowie przy ul. Turniejowej 70/97B, 30-198 Kraków, wpisaną w rejestrze Stowarzyszeń Krakowskiego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000743823, NIP 6793172784, REGON 380964663 zwaną dalej Fundacją.

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki korzystania z Serwisu.

Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz bieżących dziełach organizowanych przez Fundację.

Serwis umożliwia również:

a. wsparcie działalności Fundacji poprzez wpłatę Darowizny na cele statutowe Fundacji z wykorzystaniem płatności online,

b. zapis do Newslettera Fundacji.

Wszelkie publikacje zamieszczone w Serwisie objęte są prawem autorskim i ich użycie bez zgody Fundacji jest zabronione.

II. PŁATNOŚCI ONLINE

Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.

Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych Przelewy24 oraz PayPal.

Regulaminy serwisów płatności znajdują się na ich stronach internetowych.

III. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych jest FUNDACJA BOGActwo Rozwoju, Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego z siedzibą w Krakowie, ul. Turniejowa 70/97B, 30-619 Kraków. Wpisana do Rejestru Fundacji Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000743823, posiadająca NIP 6793172784 oraz REGON 380964663. Adres email administratora: fundacja@bogactworozwoju.pl

 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania przez Ciebie wszelkich wiadomości od Fundacji oraz świadczenia dla Ciebie dzieł Fundacji.

 3. Cele przetwarzania danych osobowych przez Fundację:

a. Świadczenie na rzecz uczestników dzieł Fundacji.

b. Realizacji umów, zamówionych dzieł, produktów i usług (w tym również do wystawienia faktur i rachunków) oraz dostarczenia zamówionych produktów.

c. Przesyłania newslettera i innych wiadomości informujących o dziełach Fundacji i jej działalności w tym również wiadomości marketingowych i promujących dzieła i działalność Fundacji oraz podmiotów współpracujących z Fundacją.

d. Utworzenia i prowadzenia konta użytkownika i zarządzania nim na stronach prowadzonych przez Fundację.

e. W celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego ze stronami internetowymi oraz aplikacjami Fundacji.

f. W celu wykonywania umów zawieranych przez Fundację z uczestnikami w tym organizowania konferencji, kursów itp. również we współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współdziałającymi z Fundacją.

g. W celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą w Fundacji, współpracą z Fundacją oraz wolontariatem na rzecz Fundacji.

h. Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji.

 1. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Dane osobowe podane przez Ciebie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem:

a. podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

b. podmiotów przetwarzających, którym administrator powierza do wykonania czynności związane z: świadczeniem usług IT na rzecz Fundacji, przechowywaniem danych na serwerze, serwisowaniem, utrzymaniem funkcjonalności stron internetowych, korzystaniem z systemu mailingowego oraz z obsługą systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora oraz działań promujących i marketingowych realizowanych na rzecz Fundacji,

c. podmiotów współpracujących w zakresie organizacji i prowadzenia określonych dzieł Fundacji np. konferencji i kursów.

Fundacja, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi podmiotami może powierzać przetwarzanie Twoich danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Fundacji.

 1. Podane przez Ciebie dane mogą być automatycznie przetwarzane m.in. profilowane, w celu rozwoju i dopasowania dzieł Fundacji do Twoich oczekiwań i dostarczania wyselekcjonowanych wiadomości.

 2. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem organizacji określonych dzieł np. pielgrzymki do państw znajdujących się poza obszarem Unii Europejskiej.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie wiadomości oraz do czasu niezbędnego na zrealizowanie dzieł do których przystąpienia wyraziłeś zgodę.

 4. Cofnięcie zgody na przesyłanie newslettera następuje poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości email.

 5. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych związanych z zamówionymi przez Ciebie dziełami Fundacji następuje poprzez przesłanie takiej informacji na adres email fundacja@bogactworozwoju.pl.

 6. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt: mail: fundacja@bogactworozwoju.pl tel. 12 358 62 87

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii na stronach internetowych FUNDACJI BOGActwo Rozwoju, Chrześcijańskiej Fundacji Rozwoju Osobistego i Duchowego.

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju, Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego z siedzibą w Krakowie, ul. Turniejowa 70/97B, 30-619 Kraków. Wpisana do Rejestru Fundacji Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000743823, posiadająca NIP 6793172784 oraz REGON 380964663. Adres email administratora: fundacja@bogactworozwoju.pl

 2. Strona – strony internetowe Fundacji.

 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Stron Fundacji.

Dane osobowe

 1. Użytkownik, który korzysta ze Stron potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz zrozumienie jej treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych danych osobowych zgodnie z tą Polityką.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator – FUNDACJA BOGActwo Rozwoju.

 3. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od użytkowników. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie udostępnianych na Stronach i formularzy: kontaktowego, rejestracyjnego, zmówienia towaru/usługi lub zapisu na newsletter. Zakres pozyskiwanych danych osobowych w zależności od usługi obejmuje: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail użytkownika. Dane są przechowywane przez administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie.

 4. Cele przetwarzania danych osobowych:

a. Świadczenie na rzecz uczestników dzieł Fundacji.

b. Realizacji umów, zamówionych dzieł, produktów i usług (w tym również do wystawienia faktur i rachunków) oraz dostarczenia zamówionego towaru.

c. Przesyłania newslettera i innych wiadomości informujących o dziełach Fundacji i jej działalności w tym również wiadomości marketingowych i promujących dzieła i działalność Fundacji oraz podmiotów współpracujących z Fundacją.

d. Utworzenia i prowadzenia konta użytkownika i zarządzania nim na stronach prowadzonych przez Fundację.

e. W celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego ze stronami internetowymi oraz aplikacjami Fundacji.

f. W celu wykonywania umów zawieranych przez Fundację z uczestnikami w tym organizowania konferencji, kursów itp. w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Fundacją.

g. W celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą, współpracą z Fundacją oraz wolontariatem na rzecz Fundacji.

h. Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji.

 1. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

 2. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy do udostępnienia danych obligują Administratora przepisy prawa.

 3. Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz przy zastosowaniu wewnętrznych procedur bezpieczeństwa.

 4. Administrator zastrzega, iż zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Podmiotom, którym administrator powierza do wykonania czynności związane z: świadczeniem usług IT na rzecz Fundacji, przechowywaniem danych na serwerze, serwisowaniem, utrzymaniem funkcjonalności stron internetowych, korzystaniem z systemu mailingowego oraz z obsługą systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora oraz działań promujących i marketingowych realizowanych przez Fundację. Podmiotom współpracującym w zakresie organizacji i prowadzenia określonych dzieł Fundacji np. konferencji i kursów.

 5. Administrator może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję z Użytkownikiem, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia, wyjaśniać reklamacje i udoskonalać swoje usługi. Podany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, numer telefonu lub inne wskazane przez Użytkownika formy kontaktu mogą zostać użyte przez Administratora do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.

 6. Na Stronach Administratora działa zautomatyzowany system przetwarzania, m.in. profilowanie, który pozwala na monitorowanie zachowania użytkownika, dopasowanie prezentowanych treści do zainteresowań użytkownika oraz dostarczanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej.

 7. Każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

a. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c. prawo do przenoszenia danych,

d. prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli klient uprzednio taką zgodę wyraził,

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Administrator wykonuje żądanie Użytkowników dotyczące ich praw bez zbędnej zwłoki. Usunięcie, ograniczenie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych będzie miało wpływ na świadczone przez Administratora usługi i może skutkować uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji zamówień, świadczenia usług i dzieł Fundacji, zabezpieczenia dochodzenia roszczeń, w przypadku zrealizowania sprzedaży przez okres wynikający z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości, a w zakresie marketingu i promowania produktów i usług do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.

 3. Strony Administratora mogą zawierać odnośniki do stron internetowych innych firm. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności i zaleca Użytkownikom zapoznanie się z tą polityką po wejściu na te strony.

VI. PLIKI COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

 3. Administrator zbiera zarówno pliki cookies „stałe”, jak i „sesyjne”. Cookies „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

 4. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Stron przez Użytkownika może być utrudnione lub uniemożliwić korzystanie z usług na nich oferowanych.

 5. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawie przetwarzania danych osobowych Użytkownik możne kontaktować się z Administratorem: e-mail: fundacja@bogactworozwoju.pl oraz tel.: 12 358 62 87

 2. Niniejszy Regulamin i Polityka prywatności obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2018r.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i Polityki prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionego tekstu na Stronach Fundacji.