Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii na stronach internetowych FUNDACJI BOGActwo Rozwoju, Chrześcijańskiej Fundacji Rozwoju Osobistego i Duchowego.

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju, Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego z siedzibą w Krakowie, ul. Turniejowa 70/97B, 30-619 Kraków. Wpisana do Rejestru Fundacji Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000743823, posiadająca NIP 6793172784 oraz REGON 380964663. Adres email administratora: fundacja@bogactworozwoju.pl

 2. Strona – strony internetowe Fundacji.

 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Stron Fundacji.

Dane osobowe

 1. Użytkownik, który korzysta ze Stron potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz zrozumienie jej treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych danych osobowych zgodnie z tą Polityką.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator – FUNDACJA BOGActwo Rozwoju.

 3. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od użytkowników. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie udostępnianych na Stronach i formularzy: kontaktowego, rejestracyjnego, zmówienia towaru/usługi lub zapisu na newsletter. Zakres pozyskiwanych danych osobowych w zależności od usługi obejmuje: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail użytkownika. Dane są przechowywane przez administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie.

 4. Cele przetwarzania danych osobowych:

a. Świadczenie na rzecz uczestników dzieł Fundacji.

b. Realizacji umów, zamówionych dzieł, produktów i usług (w tym również do wystawienia faktur i rachunków) oraz dostarczenia zamówionego towaru.

c. Przesyłania newslettera i innych wiadomości informujących o dziełach Fundacji i jej działalności w tym również wiadomości marketingowych i promujących dzieła i działalność Fundacji oraz podmiotów współpracujących z Fundacją.

d. Utworzenia i prowadzenia konta użytkownika i zarządzania nim na stronach prowadzonych przez Fundację.

e. W celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego ze stronami internetowymi oraz aplikacjami Fundacji.

f. W celu wykonywania umów zawieranych przez Fundację z uczestnikami w tym organizowania konferencji, kursów itp. w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Fundacją.

g. W celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą, współpracą z Fundacją oraz wolontariatem na rzecz Fundacji.

h. Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji.

 1. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

 2. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy do udostępnienia danych obligują Administratora przepisy prawa.

 3. Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz przy zastosowaniu wewnętrznych procedur bezpieczeństwa.

 4. Administrator zastrzega, iż zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Podmiotom, którym administrator powierza do wykonania czynności związane z: świadczeniem usług IT na rzecz Fundacji, przechowywaniem danych na serwerze, serwisowaniem, utrzymaniem funkcjonalności stron internetowych, korzystaniem z systemu mailingowego oraz z obsługą systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora oraz działań promujących i marketingowych realizowanych przez Fundację. Podmiotom współpracującym w zakresie organizacji i prowadzenia określonych dzieł Fundacji np. konferencji i kursów.

 5. Administrator może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję z Użytkownikiem, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia, wyjaśniać reklamacje i udoskonalać swoje usługi. Podany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, numer telefonu lub inne wskazane przez Użytkownika formy kontaktu mogą zostać użyte przez Administratora do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.

 6. Na Stronach Administratora działa zautomatyzowany system przetwarzania, m.in. profilowanie, który pozwala na monitorowanie zachowania użytkownika, dopasowanie prezentowanych treści do zainteresowań użytkownika oraz dostarczanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej.

 7. Każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

a. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c. prawo do przenoszenia danych,

d. prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli klient uprzednio taką zgodę wyraził,

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Administrator wykonuje żądanie Użytkowników dotyczące ich praw bez zbędnej zwłoki. Usunięcie, ograniczenie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych będzie miało wpływ na świadczone przez Administratora usługi i może skutkować uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji zamówień, świadczenia usług i dzieł Fundacji, zabezpieczenia dochodzenia roszczeń, w przypadku zrealizowania sprzedaży przez okres wynikający z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości, a w zakresie marketingu i promowania produktów i usług do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.

 3. Strony Administratora mogą zawierać odnośniki do stron internetowych innych firm. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności i zaleca Użytkownikom zapoznanie się z tą polityką po wejściu na te strony.

VI. PLIKI COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

 3. Administrator zbiera zarówno pliki cookies „stałe”, jak i „sesyjne”. Cookies „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

 4. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Stron przez Użytkownika może być utrudnione lub uniemożliwić korzystanie z usług na nich oferowanych.

 5. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawie przetwarzania danych osobowych Użytkownik możne kontaktować się z Administratorem: e-mail: fundacja@bogactworozwoju.pl oraz tel.: 12 358 62 87

 2. Niniejszy Regulamin i Polityka prywatności obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2018r.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i Polityki prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionego tekstu na Stronach Fundacji.